पर्यटन कार्यालय

पर्यटन विभाग

उप निदेशक पर्यटन9415013046
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी9839156811, 2206638
क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र प्रमुख9415203052
पर्यटक सूचना केन्द्र (रेलवे स्टेशन कैण्ट)9415815205, 2506670
पर्यटक आवास गृह (परेड कोठी)2208413
पर्यटक डाक बंगला, सारनाथ2259595
पर्यटन कार्यालय (भारत सरकार)2501784
एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, मोहनसराय9919365464, 9335091989
बिहार पर्यटन9369033002, 9616634969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *